Missie
“Voor elk kind het beste onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat”.
Wij gaan uit van verschillen in aanleg, leer- en werktempo en stemmen daar ons onderwijs binnen
de stamgroep op af. Ieder kind is uniek en mag er zijn zoals hij of zij is.
Professionals die samen met ouders voor een grote betrokkenheid zorgen op elkaar en hun
omgeving. De stamgroep is een schoolwoonkamer. Binnen deze veilige vertrouwde omgeving en
door het geven van kwalitatief goed onderwijs kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Bovenstaande missie realiseren wij door te werken vanuit de basisprincipes en kernkwaliteiten
van het Jenaplanonderwijs. Hierin zijn de vier pijlers spelen, werken, vieringen en het
kringgesprek de basis. Het kind staat bij ons centraal ongeacht capaciteiten, karakter en
afkomst. Wij hechten waarde aan het opvoeden in groepsverband en van jongs af aan leren
omgaan met de steeds veranderende samenleving. Kinderen leren binnen en buiten de school.

Ouders spelen hier een actieve rol in. Wij zien hen als volwaardige partners en professionals.
Samen met hen en andere partners brengen wij ons onderwijs naar een hoger plan.
Wij vertalen ons Jenaplanonderwijs naar de wensen en eisen vanuit de maatschappij van nu. In
relatie met jezelf, de ander en de wereld om je heen leer je verantwoordelijk te zijn/ worden.
“Leer me om het zelf te doen”.
Wij zien leren als een continu en actief proces, waarvan kinderen zelf eigenaar zijn. Wij zorgen
voor samenhang in het leren. Dat doen wij door doelgericht te werken vanuit leerlijnen en
zaakvakken zoveel mogelijk geïntegreerd aan te bieden. Hierdoor ontstaat grote betrokkenheid
met wereldoriëntatie als het hart van ons onderwijs.
Wij werken vanuit stamgroepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar in
één stamgroep zitten. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Je
klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende
niveaus. We leren van, aan en met elkaar.

 

Ons motto is daarom: